طیور

آنزیم‌های تجزیه کننده الیاف-اثرات متقابل پیش ماده‌ها و اثرات آنها بر عملکرد طیور

enzyme

علی رغم استفاده وسیع از آنزیم در صنعت طیور در سراسر جهان هنوز هم بحث و جدل فراوانی در خصوص چگونگی حصول بهترین نتایج در استفاده از آنزیم‌های تجزیه کننده دیواره سلولی وجود دارد. بیشترین بحث و جدل پیرامون پیچیدگی و تنوع ترکیبات پلی ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای است که آنزیم ها آنها را هدف قرار می دهند. نتیجه این موضوع افزایش گزارشات علمی است که پیشنهاد می‌کنند از محصولات آنزیمی با فعالیت چندگانه آنزیم‌های تجزیه کننده ترکیبات پلی ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای استفاده شود.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 258KB).