طیور

نکته هایی که باید در مورد فیبرها بدانید

fiber 2

علاقه‌مندی زیادی در خصوص تغذیه فیبرها در سال‌های اخیر ایجاد شده است. فیبرها معمولاً به ترکیبات گیاهی‌ای اطلاق می‌شوند که توسط آنزیم های دستگاه گوارش حیوانات شکسته نمی‌شوند. تعریف فیبر بسیار پیچیده می‌باشد، زیرا فیبر توسط دسته متفاوتی از ترکیبات با خصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف ساخته شده است. هنگامی که فیبر در دستگاه گوارش حرکت می کند و توسط میکروارگانیسم‌های دستگاه گوارش تجزیه می‌شود، این خصوصیات بیشتر تغییر می‌کند. در این مقاله، اهمیت شیمیایی، جنبه‌های فیزیکی و تخمیری تکنولوژی فیبر از نقطه نظر تغذیه‌ای برای روشن شدن برخی از این پیچیدگی‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 194KB).