آزمایشگاه

روش‌های اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی مواد خوراکی و جیره

physical

خصوصیات فیزیکی مواد خوراکی مورد استفاده در نشخوارکنندگان به ندرت اندازه‌گیری میشود، خصوصاً خصوصیاتی که  بیان کننده ارزش تغذیه‌ای است و می‌تواند در تنظیم جیره مورد استفاده قرار گیرد. مشخص شده است که برخی از این خصوصیت‌ها می‌تواند بخشی از اثرات متقابل بین میکروفلور شکمبه و تجریه پذیری و در نتیجه نرخ بازچرخ مواد خوراکی و احتمالاً مقدار مصرف مواد خوراکی را توجیح نماید.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 368KB).