آزمایشگاه

اندازه‌گیری الیاف نامحلول در شونده خنثی (NDF) با استفاده از آلفا-آمیلاز

Foss

مواد مورد نیاز:

1- محلول NDF، برای ساخت این محلول به یک لیتر آب مقطر مواد زیر را اضافه کنید:

  • 30 گرم سدیم لوریل سولفات
  • 61/18 گرم دی سدیم هیدروژن اتیلن دی آمین تترا استات دو آبه (EDTA)
  • 81/6 گرم بورات سدیم 8 آبه
  • 56/4 گرم دی سدیم هیدروژن فسفات
  • 10 میلی لیتر تری اتیلن گلایکول

    برای ادامه دانلود کنید (PDF, 244KB).