آزمایشگاه

استاندارد کردن روش in situ به منظور ارزیابی اقلام خوراکی در نشخوارکنندگان

in situ

روش in situ به قرار گرفتن مواد خوراکی در داخل شکمبه به معنی تماس خوراک مورد آزمایش با محیط شکمبه اطلاق می‌گردد. اگرچه ماده خوراکی قرار گرفته در داخل شکمبه تحت تأثیر تمام مراحل نشخوار یعنی جویدن، نشخوار و عبور قرار نمی‌گیرد ولی راه بهتری برای شبیه‌سازی محیط شکمبه (دما، pH، بافرها، آنزیم‌ها و ...) وجود ندارد.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 191KB).