physical

خصوصیات فیزیکی مواد خوراکی مورد استفاده در نشخوارکنندگان به ندرت اندازه‌گیری میشود، خصوصاً خصوصیاتی که  بیان کننده ارزش تغذیه‌ای است و می‌تواند در تنظیم جیره مورد استفاده قرار گیرد. مشخص شده است که برخی از این خصوصیت‌ها می‌تواند بخشی از اثرات متقابل بین میکروفلور شکمبه و تجریه پذیری و در نتیجه نرخ بازچرخ مواد خوراکی و احتمالاً مقدار مصرف مواد خوراکی را توجیح نماید.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 368KB).

in situ

روش in situ به قرار گرفتن مواد خوراکی در داخل شکمبه به معنی تماس خوراک مورد آزمایش با محیط شکمبه اطلاق می‌گردد. اگرچه ماده خوراکی قرار گرفته در داخل شکمبه تحت تأثیر تمام مراحل نشخوار یعنی جویدن، نشخوار و عبور قرار نمی‌گیرد ولی راه بهتری برای شبیه‌سازی محیط شکمبه (دما، pH، بافرها، آنزیم‌ها و ...) وجود ندارد.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 191KB).

crucible fiber

حتماً تا کنون با مشکل گرفتن منافذ کروسیبل‌های اندازه گیری دیواره سلولی مواجه شده اید. که عملیات فیلتر کردن کروسیبل را در دستگاه اندازه‌گیری فیبر سخت و گاهی با توجه به نوع نمونه غیر ممکن می‌کند. برای پاک سازی کروسیبل ها می توانید از روش زیر استفاده کنید:

1- کروسیبل‌ها را به مدت 2 دقیقه در دستگاه سونیکاتور قرار دهید.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 190KB).

 

Foss

مواد مورد نیاز:

1- محلول NDF، برای ساخت این محلول به یک لیتر آب مقطر مواد زیر را اضافه کنید:

  • 30 گرم سدیم لوریل سولفات
  • 61/18 گرم دی سدیم هیدروژن اتیلن دی آمین تترا استات دو آبه (EDTA)
  • 81/6 گرم بورات سدیم 8 آبه
  • 56/4 گرم دی سدیم هیدروژن فسفات
  • 10 میلی لیتر تری اتیلن گلایکول

    برای ادامه دانلود کنید (PDF, 244KB).

Gas syringe

ارزش تغذيه‌اي يا مقدار انرژي خوراك عمدتاً بواسطه قابليت هضم آنها كه مصرف ماده خشك را تحت تأثير قرار مي‌دهد، تعيين مي‌گردد. همچنين قابليت هضم و مصرف خوراك از راندمان عملكردي دام همانند سنتز شير يا رشد ماهيچه‌ را حمايت مي‌كنند. با وجود اين انجام مطالعات برروي موجود زنده (in vivo) براي تعيين قابليت هضم مواد خوراكي وقت‌گير، سخت و گران است و به مقدار زيادي خوراك نياز دارد.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 703KB).

pH electrode

الکترود pH متر در مواد و محیط‌های مختلفی از خاک تا شراب مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی که از الکترود در نمونه‌های مختلفی استفاده می‌شود، باید از محلول‌های شستشوی مناسب نیز برای تمیز کردن آن استفاده کرد، زیرا تمیز کردن الکترود به اندازه کالیبراسیون آن در نتایج دقیق اهمیت دارد.

برای ادامه دانلود کنید(PDF, 70KB).