آنالیز آماری

روش تعیین داده‌های پرت در اکسل

 

ابتدا در سلول C2 کلیک کرده و فرمول زیر را تایپ کنید، در این فرمول A2 تا A21 محدوده داده‌ها را نشان می‌دهد و 1 نشان دهنده چارک اول است.

 

=QUARTILE(A2:A21,1)

در سلول D2 کلیک کرده و فرمول زیر را تایپ کنید، در این فرمول A2 تا A21 محدوده داده‌ها را نشان می‌دهد و 3 نشان دهنده چارک سوم است.

=QUARTILE(A2:A21,3)

برای تعیین IQR یا فاصله میان چارکی در سلول E3 فرمول زیر را تایپ کنید:

=D2-C2

برای ترتیب بزرگترین و کوچکترین مقدار در سلول‌های F2 و G2 مقادیر زیر را تایپ کنید:

=D2+(1.5*E2)

=D2+(1.5*E2)

اکنون داده‌ها را در ستون A وارد کنید. توجه داشته باشید که به تعداد داده‌ها باید محدوده داده‌ها را در فرمول تصحیح کنید.

در مرحله آخر برای مشخص شدن داده‌های پرت باید مشخص کنیم که کدام داده در محدوده بزرگتر از بیشترین مقدار و یا کوچکتر از کمترین داده‌ها قرار دارد.

بدین منظور در سلول B2 کلیک کنید و فرمول زیر را وارد کنید.

=OR(A2>$F$2,A2<$G$2)

با این کار داده‌های پرت دارای ارزش True خواهند بود و داده‌های صحیح False. نشانگر موس را به قسمت راست و پایین سلول B2 برده و هنگتم مشاهده علامت به علاوه فرمول را تا جایی که داده‌ها وارد شده‌اند اعمال کنید (شکل زیر را ببینید).

فایل اکسل را از این لینک دانلود کنید.